Návrh VZN 03/2013 – miestne dane na rok 2013

Návrh VZN 03/2013 – miestne dane na rok 2013

NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Obec Hrnčiarske Zalužany v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2013

č. 03/2012

Ú V O D N É U S T A N O V E N I E

§ 1

1/ Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch podľa § 11 ods.4 písm.d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2013 :

A/ m i e s t n e d a n e :

a/ daň z nehnuteľností ,

b/ daň za psa ,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie automaty,

B/ m i e s t n y p o p l a t o k za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na kalendárny rok 2013, ktorý je zdaňovacím obdobím.

2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/, ktoré upravujú postavenie daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov, stavieb a bytov a odpustenie resp. zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, rozhodnutie o vyrubení dane a platenie dane.

3/ Základné ustanovenia o spôsobe zdaňovania ostatných miestnych daní, ktorých výpočet je uvedený v ods. 1 A, písm. b/, c/, d/, e/, f/, tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravujú daňovníka, predmet dane a základe dane, sú uvedené v tretej až siedmej časti „zákona o miestnych daniach“.

4/ Základné ustanovenia o spôsobe platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený v ods. 1 B, tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravujú predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, určenie a vyrubenie poplatku, sú uvedené v desiatej časti „zákona o miestnych daniach“.

PRVÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností zahŕňa :

a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb,

c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,

Čl. I

D A Ň Z P O Z E M K O V

§ 2

Predmet dane

1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky :

a/ orná pôda, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty /TTP/,

b/ záhrady,

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

e/ stavebné pozemky,

2/ Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa druhu pozemku je určujúce zaradenie podľa katastra a pre lesné pozemky do kategórie lesa, je určujúci program starostlivosti o lesy.

§ 3

Základ dane

1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 4

Sadzba dane

1/ Ročná sadzba dane z pozemkov sa v celej obci určuje § 8 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:

a) za ornú pôdu, vinice, ovocné sady na 0,36 % zo základu dane,

b) trvalé trávne porasty na 1,25 % zo základu dane,

c) za záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy na 0,38 % zo základu dane,

d) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na 1,1 % zo základu dane,

e) za stavebné pozemky na 0,50 % zo základu dane,

Výpočet dane z pozemkov :

hodnota pozemku sadzba dane daň za m2 daň za ha

a/ orná pôda, ovocné sady …… 0,3641 eur…………. 0,36%……….0,0013107……. 13,11 eur
b/ trvalé trávne porasty ………. 0,0999 eur ………….. 1,25%……… 0,0012487……. 12,49 eur
c/ záhrady, zastavané plochy

a nádvoria, ostatné plochy……..1,32 eur ……………….0,38%……… 0,005016 …… 50,16 eur
d/ lesné pozemky, na ktorých

sú hospodárske lesy ………….. 0,30 eur ……………. 1,1 %………. 0,0033 ………… 33,00 eur

e/ stavebné pozemky ……….13,27 eur …………. 0,50%………..0,06635………. 663,5 eur

Poznámka : Určená hodnota lesného pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

Čl. II

D A Ň Z O S T A V I E B

§ 5

Predmet dane

Predmetom dane zo stavieb sú všetky stavby na území obce, ktorých členenie je vymedzené v § 10 ods. 1 a 2 „zákona.

§ 6

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy – pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

§ 7

Sadzba dane

1/ Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celej obci určuje § 12 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:

a/ 0,045 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe,

b/ 0,066 EUR za stavby na poľnohospodársku produkciu,

c/ 0,12 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d/ 0,166 EUR za samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na účely garážovania, postavené mimo bytových domov,

e/ 0,25 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie,

f/ 0,55 EUR za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu.

g) 0,045 EUR ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 7 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,04 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia /§ 12 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/.

Čl. III

D A Ň Z B Y T O V

§ 8

Predmet dane

Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytových domoch na území obce.

§ 9

Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.

§ 10

Sadzba dane

1/ Ročná sadzba dane z bytov sa v celej obci určuje § 16 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na sumu 0,045EUR za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Čl. IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 11

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1/ Správca dane ustanovuje, že v roku 2013 poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov /§ 17 ods. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / na:

- pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,

- pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,

- pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkvi alebo náboženských spoločností, ktoré slúžia na vykonávanie náboženských obradov,

- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

- pozemky verejne prístupných parkov a športovísk,

- pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.

2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov /§ 17 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

- 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

§ 12

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

1/ Daňová povinnosť daňovníkovi vzniká 1. januárom zdaňovacieho obdobia s tým, že daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. januára 2013.

2/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení dane. Platcovia dane nad 1660,- Eur môžu daň zaplatiť v troch splátkach a to nasledovne :

- 20 % dane do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

- 40 % dane do 30.septembra bežného zdaňovacieho obdobia,

- 40 % dane do 30.novembra bežného zdaňovacieho obdobia.

DRUHÁ ČASŤ

OSTATNÉ MIESTNE DANE

Čl. V

D A Ň Z A P S A

§ 13

Predmet dane

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou

osobou na území obce.

§ 14

Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 15

Sadzba dane

1/ Daň za psa je 7,- EUR za 1 psa ročne.

2/ Za každého ďalšieho psa je daň 7,-EUR ročne.

§ 16

Spoločné ustanovenia

1/ Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti do 30 dní od nadobudnutia psa písomne spolu so zápisom do evidencie psov a v tej istej lehote zaplatí daň na zdaňovacie obdobie. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca po písomnom oznámení daňovníka, že nie je chovateľom alebo držiteľom psa.

2/ Daň za psa v ďalších zdaňovacích obdobiach je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení dane, v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.

Čl. VI

D A Ň Z A U Ž Í V A N I E V E R E J N É H O P R I E S T R A N S T V A

§ 17

Predmet dane

1/ Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2/ Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany.

Miesto na dočasné parkovanie motorových vozidiel je vyhradené na parkovisku pred budovou, resp.vedľa budovy obecného úradu, vyznačené vodorovným dopravným značením a za budovou obecného úradu.

3/ Pre účely tohto nariadenia sa verejným priestranstvom na území obce považujú nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hrnčiarske Zalužany:

 1. miestne cestné komunikácie v celej dĺžke a šírke,

 2. vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území obce,

 3. verejné priestranstvá :

- nezastavané plochy obce,

- parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami, resp. medzi cestnými komunikáciami, chodníkmi a hranicami pozemkov, ktoré vlastnia iní vlastníci,

- parkoviská,

- všetky neknihované parcely v intraviláne,

- vydláždené prípadne inak upravené plochy.

4/ Osobitné užívanie verejného priestranstva je :

 • umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,

 • umiestnenie stavebného zariadenia- napr. lešenie, oplotene, UNIMO bunka,

 • umiestnenie predajného zariadenia,

 • umiestnenie skládky – napr. stavebného materiálu, drevo, piesok, komunálny odpad a podobne,

 • trvalé parkovanie (dlhšie ako 14 dní) vozidla, nákladného vozidla, autobusu, prívesného vozidla, karavanu, na verejných priestranstvách,

 • dočasné parkovanie nákladných vozidiel, autobusov (mimo miest vyhradených na dočasné parkovanie podľa §17 /2 tohto VZN), prívesných vozidiel a karavanov presahujúce 48 hodín,

 • umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,

 • umiestnenie prenosnej garáže – sklápacie garáže, betónové garáže.

§ 18

Základ dane

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 .

§ 19

Sadzba dane

1/ Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre účely uvedené v § 17 tohto VZN sú určené nasledovne :

a/ za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa, a pod. je 2,50 EUR za každé predajné miesto na 1 deň (aj začatý),

b/ za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky, trvalé parkovanie vozidla, nákladného vozidla, autobusu, prívesného vozidla, karavanu, za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, prenosnej garáže, na verejných priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve obce na viac ako 14 dní je sadzba dane nasledovná :

b/1 – bez súhlasu obce 2 EUR za 1m2 za mesiac,

b/2 – so súhlasom obce 1 EUR za 1 m2 za mesiac,

c/ za dočasné parkovanie nákladných vozidiel, autobusov (mimo miest vyhradených na dočasné parkovanie podľa §17 /2 tohto VZN), prívesných vozidiel a karavanov presahujúce 48 hodín, je sadzba dane nasledovná:

c/1 – bez súhlasu obce 0,50 EUR za jedno parkovacie miesto za deň,

c/2 – so súhlasom obce 0,25 EUR za jedno parkovacie miesto za deň.

§ 20

Spoločné ustanovenia

1/ Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti ihneď po začatí užívania verejného priestranstva spolu s výmerou užívaného verejného priestranstva, zánik ohlasuje ihneď po ukončení verejného priestranstva u správcu dane.

2/ Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

3/ V prípade, že daňovník neohlási vznik daňovej povinnosti, resp. výmeru užívaného verejného priestranstva správcovi dane, považuje sa to za užívanie verejného priestranstva bez súhlasu obce a budú použité sadzby podľa § 19/1, písm. b/1 resp. c/1. V takomto prípade sa výmera užívaného verejného priestranstva a doba užívania verejného priestranstva určuje podľa zistení a záznamov správcu dane. Pri odvolaní sa proti takto určenej výmere a dobe užívania verejného priestranstva musí daňovník relevantným spôsobom preukázať nesprávnosť zistení a záznamov určených správcom dane, inak sa na ne neprihliada.

4/ Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane. Daň sa platí v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.

Spôsob platby:

 1. jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,

 2. pri dobe užívania verejného priestranstva viac ako 14 dní, týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu dane pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti.

Čl. VII

D A Ň Z A P R E D A J N É A U T O M A T Y

§ 21

Predmet dane

1/ Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odplatu vydávajú tovar.

2/ Daňovníkom je prevádzkovateľ predajných automatov.

§ 22

Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 23

Sadzba dane

Daň je 34,- EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 24

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

§ 25

Spoločné ustanovenia

1/ Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa uvedenia predajného automatu do prevádzky, jeho umiestnenie a súčasne zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie zániku 30 dňová lehota.

2/ V zdaňovacom období je daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení dane.

Čl. VIII

D A Ň Z A N E V Ý H E R N É H R A C I E P R Í S T R O J E

§ 26

Predmet dane

1/ Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru. Prevádzkovanie hracích prístrojov je v priestoroch verejne prístupných. Patria sem elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

2/ Daňovníkom je prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov.

§ 27

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 28

Sadzba dane

Daň je 34,- EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 29

Spoločné ustanovenia

1/ Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky, jeho umiestnenie a typ, súčasne zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie zániku 30 dňová lehota.

2/ V zdaňovacom období je daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení dane .

TRETIA ČASŤ

Čl. IX

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ

ODPADY

§ 30

Predmet poplatku

1/ Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady /okrem elektroodpadov/ a drobné stavebné odpady vznikajúce na území obce.

2/ Poplatníkom je :

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosti uvedené v § 77 ods. 2 písm. a/ „zákona“

 2. právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie(§77 ods.2 písm.b)
 3. podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania, (§77 ods.2 písm. c))

3/ Poplatník je vždy platiteľom poplatku. V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je platiteľom poplatku spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu spoluvlastníkmi nedôjde, zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže plnenie povinností poplatníkov prevziať jeden z nich.

§ 31

Sadzba poplatku

1/ Sadzba miestneho poplatku za komunálne odpady je 0,02329 EUR za osobu a kalendárny deň – ročný poplatok za osobu je 8,50 EUR.

2/ Uvedené sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platia v

roku 2013.

§ 32

Určenie poplatku

1/Obec určí poplatok na zdaňovacie obdobie v zmysle §79 odst. 2 zákona nasledovne :

a) v prípade fyzických osôb ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku,

b) v prípade právnických osôb a podnikateľov ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v roku a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

2/ Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:

a) priemerného počtu osôb, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet zamestnancov“), a

b) priemerného počtu miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje pohostinské služby,

3/ Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa odseku 2, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:

- priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom obec stanovuje koeficient vo výške 1,0 .

4/ Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, do dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:


a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa ods.2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosť poplatníka podľa § 77 ods. 7, zákona omiestnych daniach,

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach, ktoré odôvodňujú níženie alebo odpustenie poplatku.

5/ Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

6/ Poplatok obec vyrubí rozhodnutím o vyrúbení poplatku.

7/ Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení poplatku.

8/ Obec poplatok odpustí za obdobie, ktorým sa poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:

- potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci,

- potvrdenie o návšteve školy mimo obce a doklad o jeho je ubytovaní v internáte,

- potvrdenie, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava a pracuje mimo obce, v mieste zamestnania má prechodný pobyt

- občania, ktorí sú dlhodobo zamestnaní vzahraničí – potvrdením resp.pracovnou zmluvou, preukazujúcimi skutočnosť,že pracujú v zahraničí,

- občan preukáže potvrdením, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

9/ Zníženie poplatku za komunálne odpady: obec zníži poplatok pre osoby staršie ako 65 rokov nasledovne: sadzba poplatku pre týchto občanov je 0,01507 EUR za osobu a kalendárny deň – ročný poplatok je 5,50 EUR za osobu na rok.

§ 33

Spoločné ustanovenia

1/ Poplatník je povinný písomne ohlásiť vznik povinnosti platiť miestny poplatok do jedného mesiaca odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej povinnosti. Pri ohlásení uvádza údaje uvedené v § 80 ods. 1 „zákona“.

2/ Poplatník ohlasuje aj údaje súvisiace so zmenami poplatkovej povinnosti, alebo ak žiada o zníženie poplatkovej povinnosti z dôvodu ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

3/ Na odstránenie tvrdosti zákona, môže obec v odôvodnených prípadoch určený poplatok znížiť, alebo odpustiť.

4/ Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady adrobné stavebné odpady postupuje obec v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 „zákona“.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Čl. X

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K MIESTNYM DANIAM A MIESTNEMU POPLATKU

§ 36

Daňové priznanie, ohlásenie daňovej a poplatkovej povinnosti

1/ Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný predložiť správcovi dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v prípade vzniku zmien zmenu ohlasuje písomne do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti rozhodujúcej na vyrubenie dane.

2/ Oznamovacia povinnosť vzniku a zániku daňovej povinnosti k miestnym daniam je uvedená v príslušných spoločných ustanoveniach k jednotlivým daniam.

3/ Oznamovacia povinnosť k vzniku resp. zániku povinnosti platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v tretej časti VZN v § 33.

§ 37

Vyrubovanie dane a miestneho poplatku

1/ Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje vykoná správca dane každoročne so stavom k 1. januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím.

2/ Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrúbi pomernú časť dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

§ 38

Platenie dane

1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane resp. miestneho poplatku.

2/ Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.

Čl. XI

§ 37

Záverečné ustanovenia

1/ Správu dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec.

2/ V daňovom konaní a konaní o miestnom poplatku postupuje správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z.z. O správe daní /daňový poriadok/ o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

3/ Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarske Zalužany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností, miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na rok 2013 uznieslo dňa ……………….

4/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2013

V Hrnčiarskych Zalužanoch dňa …………………….

……………………………………

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 30.11.2012

Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte ………………………..

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa : ………………………

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : …………………………..

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci