Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, 14.12.2012.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, 14.12.2012.

 

Hrnčiarske Zalužany,

7.12.2012.

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch – zvolanie

Starosta Obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 14.12.2012, o 17.15 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.11.2012.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Interpelácie poslancov.

8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013.

9. Schválenie programového rozpočtu na roky 2013-2015.

10. Prerokovanie žiadostí .

11. Schválenie VZN 03/2013, o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2013.

12. Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.

13. Schválenie vnútorného predpisu upravujúceho postup obce Hrnčiarske Zalužany pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

14. Rôzne.

15. Diskusia.

16. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.

17. Záver.

Poznámka: každé zasadnutie OZ je verejné, teda môžu sa na ňom zúčastniť aj občania obce.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci