ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY – predaj pozemkov – osobitný zreteľ 2

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY – predaj pozemkov – osobitný zreteľ 2

Obec  Hrnčiarske Zalužany  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

                                                            predpisov, týmto :

 na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, č. 2/2019, body B/9-11,  zo dňa 17.5.2019 zverejňuje :

 

  1. Zámer predaja nehnuteľností /pozemkov / z majetku obce :

podľa § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: vo výlučnom vlastníctve obce, zapísaných  na LV č. 385, k.ú. Hrnčiarske Zalužany, vo vlastníctve obce, ako parcely registra „C“ :

  • parcela registra „C“ – C-KN č.385/2, o výmere 48 m2,druh pozemku: záhrada;
  • parcela registra „C“ – C-KN č.390, o výmere 468 m2,druh pozemku: zastavená plocha;
  • parcela registra „C“ – C-KN č.391/5, o výmere 130 m2,druh pozemku: záhrada;

ako prípad osobitného zreteľa, ktorý je daný špecifikovaný nasledovne:

 – nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na ktorých je nutnosť odstraňovania zaburinenia, ekonomický prínos z predaja a z miestnych daní.

 Pre obec sú uvedené pozemky nevyužiteľné a ani v súčasnej dobe sa nevyužívajú.

 

  1. Hodnota nehnuteľností, ktoré budú predmetom kúpnej zmluvy :

        Hodnotu nehnuteľností – pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce a sú predmetom zámeru – predaja, určilo Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch podľa § 3 a nasl. zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sumou 1,20 euro/m2.

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 18.5.2019.

 

                                                                  Ing. Branislav Nociar

                                                                        starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci