Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny pre obec Hrnčiarske Zalužany, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Mesto Poltár, Železničná 489, 987 01 Poltár je príslušným úradom ako obec oprávnená rozhodovať o výrube podľa § 69 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na všetky konania týkajúce sa rozhodovania o výrube, ktorých žiadateľom bude obec Hrnčiarske Zalužany na základe určenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01.12.2014 pod č. OU-PT-OSZP-2014/000551-2.

 

Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania Predmet konania
465/2017/49-Ku 08.03.2017 7 dní Žiadosť obce Hrnčiarske Zalužany o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany: na E-KN parc.č. 168 – 4 ks breza previsnutá, s obvodom kmeňov 95 cm, 156 cm, 167 cm, 140 cm, na E-KN parc.č. 161 – 1 ks smrekovec opadavý, s obvodom kmeňa 81 cm, na E-KN parc.č. 169 – 1 ks javor, s obvodom kmeňa 121 cm, na E-KN parc.č. 178 – 1 ks breza previsnutá, s obvodom kmeňa 144 cm.

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli                                     Zvesené z úradnej tabule

dňa: 8.3.2017                                                           dňa:

 

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci