Dokumenty: VZN, Zásady, Smernice, Vnútorné predpisy

1 2
Zoznam dokumentov
Názov PDF
Z á s a d y č. 1/2019 používania súkromných osobných motorových vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
SMERNICA č.1/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu. a zákaziek s nízkou hodnotou v obci Hrnčiarske Zalužany stiahni
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 03/2018 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2019. stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2018 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie stiahni
DODATOK č.1 k S M E R N I C I č. 03/2015 o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vôd stiahni
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce HRNČIARSKE ZALUŽANY stiahni
VZN č.1/2018 OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce Hrnčiarske Zalužany. stiahni
VZN č.01/2017 – o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2018. stiahni
Dodatok č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
Dodatok č.1 k SMERNICI č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek v obci Hrnčiarske Zalužany stiahni
VZN č.03/2016 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017. stiahni
SMERNICA č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek v obci Hrnčiarske Zalužany stiahni
Dodatok č.1 k VZN č.1/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce H.Zalužany stiahni
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
VZN č. 1/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
VZN č. 5/2015 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
VZN č.4/2015 – o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
VZN č.3/2015 – o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2016 stiahni
Dodatok č.2 k zásadám č.02/2012 – k používaniu SMV pri služobných cestách stiahni

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci