Úradné oznamy

Zverejnenie návrhov dokumentov, ktoré budú schvaľované na zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať dňa 10.12.2021

Návrh VZN č.022021 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2022 návrh rozpočtu na rok 2022 Návrh poplatkov na r. 2022

čítaj viac

Oznámenie o strategickom dokumente: obec Hrnčiarske Zalužany Nízkouhlíková stratégia – 2030 – zverejnenie

oznámenie verejnosti, že obstarávateľ,  Hefaistos n.o., Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen, IČO 51 955 822 predložil 09. 11. 2021 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len […]

čítaj viac

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním

Verejná vyhláška – Vargicovci-RD-oznámenie o začatí konania

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí Obecného zastupiteľstva HZ, ktoré sa konalo dňa 29.10.2021

VZN o určení spádovej MŠ v zriaď. pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany – schválené Dodatok č.1 k Zásadám č.1-2019 – služobné cesty schválený Dodatok č.2 k Smernici č 03-2015 stočné -schválený Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 – schválený

čítaj viac

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o výrube stromu – E.Bolhová

Rozhodnutie – výrub – Bolhová Eva

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.10. 2021 (v piatok), o 16.30 hodine.

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.10.2021 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  na deň 29.10.2021 /piatok/, o 16:30. hod. Miesto zasadnutia: vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso). Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch […]

čítaj viac

Zverejnenie: N á v r h Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

Návrh VZN o určení spádovej MŠ v zriaď. pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

čítaj viac

Zverejnenie zámeru obce Hrnčiarske Zalužany – predaja pozemku z majetku obce

Obec  Hrnčiarske Zalužany  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, týmto: na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  č. 3/2021 zo dňa 23.7.2021, bod B/5  zverejňuje : Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z majetku obce : podľa § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o […]

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č.543/2002 – výrub stromu E.Bolhová

Zverejnenie Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov            Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň […]

čítaj viac

Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 2021 – zverejnenie

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 – návrh

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci