Úradné oznamy

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

VZN 1-2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska – schválené

čítaj viac

Verejná vyhláška: STAVEBNÉ POVOLENIE – Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany

Stavebné povolenie – amfiteáter v parku

čítaj viac

Schválený záverečný účet obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2019 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2019 – schválený

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 5.6.2020, o 17.00 hodine.

Pozvánka na OZ 5.6.2020

čítaj viac

Záverečný účet obce za rok 2019 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2019

čítaj viac

Návrh VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“

Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany – oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška

čítaj viac

Verejná vyhláška: Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E: Líniová stavba – „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár“

UR – BBSK – Cyklotrasa Rim. Sobota-Poltár

čítaj viac

Verejná vyhláška: Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E – Líniová stavba HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. CINTORÍNSKA.

Územné rozhodnutie – Obec Hrnč. Zalužany-kanalizácia ul. Cintorínska

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020

Súhrnná správa o zákazkach 1.Q.2020

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci