Informácia o začatí správneho konania – výrub stromov

Informácia o začatí správneho konania – výrub stromov

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

 

Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania Predmet konania
2225/2014/207-Ku 11.12.14 7 dní Žiadosť obce Hrnčiarske Zalužany o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub 2 ks drevín – smrekovec opadavý, s obvodmi kmeňov 140 cm, 137 cm, na pozemku parc.č. 452 k.ú. Hrnčiarske Zalužany .

Obec Hrnč. Zalužany – zverejnenie výrubu smrekovce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci