Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 13.9.2013, o 17.45 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 13.9.2013, o 17.45 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutieObecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 13.09.2013, o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.7.2013.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Správa kontrolóra obce za 2. štvrťrok 2013.

8. Informácia o plnení rozpočtu obce k 31.7.2013.

9. Schválenie zmeny časti VZN č.3/2012.

10. Schválenie VZN 01/2013 – o chove a držaní psov na území obce Hrnčiarske Zalužany.

11. Prerokovanie žiadostí .

12. Rôzne.

13. Diskusia.

14. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.

15. Záver.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Pozn: návrh zmeny časti VZN č.3/2012 a návrh VZN 01/2013 – o chove a držaní psov na území obce Hrnčiarske Zalužany sú zverejnené na úradnej tabuli obce a stránke obce.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci