Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 14.6.2013, o 17.45 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 14.6.2013, o 17.45 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie

 Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 14.06.2013, o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.3.2013.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Interpelácie poslancov.

8. Informácia o plnení rozpočtu k 30.4.2013 + rezervný fond obce a jeho použitie.

9. Správa audítora za rok 2012.

10. Správa kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2013.

11. Dodatok č.1 k Z á s a d ám č. 02/2012 k používaniu súkromných osobných motorových vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany.

12. Prerokovanie žiadostí .

13. Rozhodnutie o rozšírení resp. nerozšírení MŠ/ zmena rozpočtu.

14. Predaj/ prenájom pozemku k výstavbe bioplynovej stanice.

15. Rôzne.

16. Diskusia.

17. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ. 18. Záver.

 Poznámka: každé zasadnutie OZ je verejné, teda sa môžu na ňom zúčastniť aj občania obce.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci