Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 15.11.2013, o 16.45 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 15.11.2013, o 16.45 hod.

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 ods.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 15.11.2013, 16.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.9.2013.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Interpelácie poslancov.

8. Správa kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2013.

9. Informácia o plnení a zmenách rozpočtu obce k 30.9.2013.

10. Schválenie dotácii pre rok 2014.

11. Schválenie VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany.

12. Prerokovanie žiadostí .

13. Rôzne.

14. Diskusia.

15. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.

16. Záver.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Pozn: návrh VZN 02/2013 – je zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na webovej adrese obce.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci