Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 30.5.2014, o 17.45 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 30.5.2014, o 17.45 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch – zvolanie

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutieObecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 30.05.2014, o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 7.3.2014.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Interpelácie poslancov.

8. Správa kontrolóra obce za 1. štvrťrok 2014.

9. Správa audítora za rok 2013.

10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013.

11. Schválenie zmien v rozpočte na rok 2014 .

12. Prerokovanie žiadostí .

13. Rôzne.

14. Diskusia.

15. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ.

16. Záver.

Prílohy:

- Záverečný účet obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2013

- Výročná správa obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2013

- Návrh zmien v rozpočte 2014

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci