Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 1.3.2019, o 17.00 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 1.3.2019, o 17.00 hodine.

Pozvánka na OZ 1.3.2019

P o z v á n k a

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch 

na deň 1.3.2019 /piatok/, o 17:00. hod.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu :

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia  OZ konaného dňa 5.12.2018.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Správa kontrolóra obce za rok 2018.
 9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019.
 10. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2018.
 11. Schválenie rozpočtových opatrení č.1/2019 a 2/2019.
 12. Návrh na vyradenie majetku.
 13. Návrh na odpis pohľadávok.
 14. Schválenie Zásad č.1/2019 k používaniu súkromných osobných motorových vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce  Hrnčiarske Zalužany.
 15. Schválenie Smernice č. 1/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu (ZMR) a zákaziek s nízkou hodnotou (ZNH).
 16. Prerokovanie žiadostí.
 17. Rôzne.
 18. Diskusia.
 19. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

                           Ing.Branislav Nociar, starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci