Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 14.10.2016, o 17.30 hodine

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 14.10.2016, o 17.30 hodine

pozvanka-na-oz-14-10-2016  P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 14.10.2016 (v piatok), o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu :

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa  22.7.2016.
 6. Správa o činnosti obecného úradu.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č.1/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany.

 1. Schválenie VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Hrnčiarske

Zalužany.

 1. Investičný zámer – výstavba/kúpa nájomných bytov.
 2. Informácia o plnení rozpočtu.
 3. Schválenie rozpočtových opatrení.
 4. Schválenie žiadostí o dotácie na rok 2017.
 5. Prerokovanie ostatných žiadostí.
 6. Rôzne.
 7. Diskusia.
 8. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.                                                                                                                                                                                                                         Ing.Branislav Nociar starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci