Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.7. 2021 (v piatok), o 17.00 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.7. 2021 (v piatok), o 17.00 hodine.

 Pozvánka na OZ 23.7.2021

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                

na deň 23.7.2021 /piatok/, o 17:00. hod.

Miesto zasadnutia: vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).

           Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. 1.   Otvorenie zasadnutia.
 2. 2.   Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. 3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. 4.   Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. 5.   Prezentácia kandidátov na pozíciu hlavného kontrolóra obce.
 6. 6.   Voľba hlavného kontrolóra obce.
 7. 7.   Príprava MAS MALOHONT na programové obdobie 2021-2027.
 8. 8.   Kontrola plnenia uznesení zo  zasadnutia OZ konaného dňa 4.6.2021.
 9. 9.   Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 10. 10. Interpelácie poslancov.
 11. 11. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnutelného majetku obce.
 12. 12. Prerokovanie žiadostí.
 13. 13. Rôzne.
 14. 14. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť, pri dodržaní  hygienicko-epidemiologických opatrení,  v obmedzenom počte,  aj občania obce.

Ing.Branislav Nociar, starosta obce

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci