Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 30.6.2017, o 18.00 hodine

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 30.6.2017, o 18.00 hodine

Hrnčiarske Zalužany 22.6.2017 Pozvánka na OZ 30.6.2017 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),  na deň 30.6.2017 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. 1.   Otvorenie zasadnutia.
 2. 2.   Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. 3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. 4.   Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. 5.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.4.2017.
 6. 6.   Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. 7.    Interpelácie poslancov.
 8. 8.   Informácia o plnení rozpočtu za 1.Q. 2017.
 9. 9.   Schválenie rozpočtových opatrení.
 10. 10. Schválenie dodatku č.1 k Smernici 1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.
 11. 11.  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku.
 12. 12.  Prerokovanie žiadostí.
 13. 13.  Rôzne.
 14. 14.  Diskusia.
 15. 15.  Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.                                                                                 Ing. Branislav Nociar starosta

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci