Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.9.2019, o 16:30 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.9.2019, o 16:30 hodine.

Pozvánka na OZ 6.9.2019

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),
na deň 6.9.2019 /piatok/, o 16:30 hod.
Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.7.2019.
6. Interpelácie poslancov.
7. Vyhodnotenie a schválenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov.
8. Prerokovanie žiadostí.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci