Obchodná verejná súťaž na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – vyhlásenie

Obchodná verejná súťaž na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – vyhlásenie

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže   Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a  Zásad č.01/2012 hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany,  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  na predaj prebytočného  nehnuteľného majetku obce,  nachádzajúceho sa v k.ú. H.Zalužany, p.č. CKN 136 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2, v minimálnej cene 1,50€/ m2. Termín na predloženie súťažných návrhov: 30.6.2017, do 12:00 hod., v zalepenej obálke s označením „SÚŤAŽ  NEOTVÁRAŤ“, poštou, alebo kuriérom na adresu: obec Hrnčiarske Zalužany, č. 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, alebo osobne do podateľne obecného úradu.

Hrnčiarske Zalužany 7.6.2017                 Ing. Branislav N o c i a r – starosta

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci