Oznámenie o strategickom dokumente: obec Hrnčiarske Zalužany Nízkouhlíková stratégia – 2030 – zverejnenie

Oznámenie o strategickom dokumente: obec Hrnčiarske Zalužany Nízkouhlíková stratégia – 2030 – zverejnenie

oznámenie verejnosti, že obstarávateľ,

 Hefaistos n.o., Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen, IČO 51 955 822 predložil 09. 11. 2021 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) úplné oznámenie o strategickom dokumente

„Obec Hrnčiarske Zalužany Nízkouhlíková stratégia – 2030“ (ďalej len „oznámenie“)

Do oznámenia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch, Hrnčiarske Zalužany 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany a na Okresnom úrade Poltár, odbore starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár a na internetovej adrese:

Znenie oznámenia je zverejnené na internetovej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-stretegickom-dokumente-obec-hrnciarske-zaluzany-nizkouhlik

najmenej po dobu 14 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5  a v súlade s § 65g) zákona.

Obec je povinná v súlade s § 65g ods. 3 zákona dokumentáciu podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec zverejniť v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak je zriadené do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v tomto ustanovení. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie, pričom oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej pod dobu 14 dní od jeho doručenia.

nus-2030-hrnciarske-zaluzany-oku-

oznámenie verejnosti – obec HZ

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci