Profil pre verejné obstarávanie 1/PPVO-2013.

Profil pre verejné obstarávanie 1/PPVO-2013.

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na vykonanie stavebných prác, podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platné od 01.07.2013. Prílohy: výzva na predkladanie ponúk- cesty H.Zalužany; výkaz_výmer-cesty HZ

Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky „Oprava miestnych komunikácií Hrnčiarske Zalužany 2013“

Stručný opis zákazky: Oprava miestnych komunikácií v súlade s priloženým výkazom výmer. Podrobnejšie viď priložený výkaz výmer. Obhliadka priestoru sa odporúča, pre podrobné zameranie jednotlivých prvkov a priestoru.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH: 1 700,- eur
Trvanie zmluvy v intervale (od uzatvorenia zmluvy): začatie október 2013-ukončenie november 2013.
Dátum zverejnenia v profile: 4.10.2013.
Lehota na predkladanie ponúk: 9.10.2013, do 10:00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Nociar Telefón: 047/5672111, 0908903587, Fax: 047/5675377, Mail: starosta@hrnciarskezaluzany.sk; ou@hrnciarskezaluzany.sk;
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 1/PPVO-2013.

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci