Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – dotazník

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – dotazník

Vážení občania, v súvislosti s novým programovacím obdobím na čerpanie euro-fondov 2014-2020, obec vypracováva dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Záujmom obce je, aby sa na jeho tvorbe zúčastnil čo najväčší počet občanov, pretože týmto dokumentom určíme smery ďalšieho rozvoja Hrnčiarskych Zalužian.  Prvou Vašou možnosťou, ako sa zúčastniť tohoto procesu, je  vyplnenie priloženého dotazníka, ktorý nám ukáže, čo  Vám občanom v obci chýba, čo treba dotvoriť resp. vybudovať.    Verím, že využijete túto príležitosť. Vyplnené dotazníky, prosím, doručte na Obecný úrad H.Zalužany, resp. mailom na adresu ou@hrnciarskezaluzany.sk. Ďakujem.                                                                                                                                                                            Ing. Branislav Nociar –  starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                       PHSR – Dotazník pre verejnosť ;    PHSR – Dotazník pre verejnosť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci