Verejná vyhláška: Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby „Hrnčiarske Zalužany – splašková kanalizácia“ -oznámenie o začatí konania

Verejná vyhláška: Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby „Hrnčiarske Zalužany – splašková kanalizácia“ -oznámenie o začatí konania

2016-000811-2-oznamenie-o-zacati-konania-splaskova-kanalizacie-predlzenie-terminu-ukoncenia

 

Stavebník obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany,
IČO 00 318 795 doručil dňa 20. 10. 2016 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť č. 680/2016, zo dňa 20. 10. 2016 o povolenie zmeny stavby
pred dokončením – predĺženie termínu ukončenia líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske
Zalužany – splašková kanalizácia“
, podľa § 68 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) do 31.12.2019. Stavebník obec Hrnčiarske Zalužany vo svojej žiadosti okrem iného uviedol, že z dôvodu nedostatku financií do dňa podania žiadosti predmetná vodná stavba nebola ukončená.

Predmetná vodná stavba bola povolená Obvodným úradom životného prostredia v Lučenci, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec rozhodnutím číslo ŽP-2007/00203 zo dňa 29. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007, v znení upovedomenia Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP-2007/00203 zo dňa 18. 12. 2008 o zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia. Pôvodne určený termín ukončenia stavby do 30. 11. 2010 bol rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, č. ŽP-2010/01102

zo dňa 08. 06. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 07. 2010 predĺžený do 30. 11. 2012 a rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, č. ŽP-2011/01824
zo dňa 05. 12. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 01. 2012 predĺžený do 31. 12. 2016. Predmetom zmeny vodnej stavby pred dokončením je predĺženie termínu ukončenia predmetnej vodnej stavby z 31. 12. 2016 do 31. 12. 2019.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona

č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona
a § 120 stavebného zákona, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného vodoprávneho konania vo veci predĺženia termínu na ukončenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany – splašková kanalizácia“ podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona
z 31. 12. 2016 do 31. 12. 2019. Pretože tunajšiemu správnemu orgánu sú dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny, špeciálny stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť v kancelárii Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, Železničná 2,

987 01 Poltár, alebo u stavebníka.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

 

Ing. Ľubomír Kačáni
vedúci odboru

Rozdeľovník

Doručí sa účastníkom konania

  1. Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 2x (1x za účelom vyvesenia tohto oznámenia na úradnej tabuli)
  2. Obec Sušany, 980 12 Sušany 2x (1x za účelom vyvesenia tohto oznámenia na verejnej tabuli)
  3. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručí verejnou vyhláškou

Toto oznámenie má podľa § 73 ods. 8 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle

§ 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu, na webovom sídle správneho orgánu a v obciach Hrnčiarske Zalužany a Sušany spôsobom miestne obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa zasiela obciam Hrnčiarske Zalužany a Sušany v dvoch exemplároch – jeden exemplár po vyvesení, uplynutí stanovenej lehoty a potvrdení je potrebné bezodkladne zaslať späť Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2,
987 01 Poltár.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci