Voľba hlavného kontrolóra

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch č.1/2015, bod B/8

vyhlasuje

termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany na deň 24. apríl 2015

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

2) ďalšie podmienky:
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy,
– dynamická a silná osobnosť,
– komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
– reprezentatívne vystupovanie,
– práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point),
– flexibilnosť,

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

Náležitosti písomnej prihlášky:

3) písomná prihláška musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) štrukturovaný profesijný životopis,

c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci Hrnčiarske Zalužany a daňovému úradu,

g) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 10. apríla 2015 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Hrnčiarske Zalužany, č.90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany-Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

Termín konania voľby hlavného kontrolóra

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci