Voľby do NRSR 2016 – Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Voľby do NRSR 2016 – Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr do 11.1.2016 do 24.00 hod., osobne alebo poštou v listinnej forme, alebo v elektronickej forme  na e-mailovú adresu starostu obce:  ou@hrnciarskezaluzany.sk Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: – meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, – meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, – podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú  politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo v elektronickej forme; – elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. – ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené starostovi obce pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci