Výzva na predloženie ponuky – mobilné telefóny (terénna sociálna práca)

Výzva na predloženie ponuky – mobilné telefóny (terénna sociálna práca)

Implementačná agentúra

pre Operačný program

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY

prieskum trhu podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008

Aktualizácia č. 8

( znenie podľa stavu k 01.11.2013 )

postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2013 Z.z.

A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRÍJMATEĽA ( VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ PODĽA § 6 ODS. 1 písm. b) ZÁKONA č. 25/2006 o VO)

Názov: Obec Hrnčiarske Zalužany

Sídlo: Hlavná 90, Hrnčiarske Zalužany

IČO: 00318795

DIČ: 2021230211

Tel.: 047/5672111

Fax: 047/5672377

E-mail: ou@hrnciarskezaluzany.sk

Web: www.hrnciarskezaluzany.sk

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Nociar, starosta obce

Te.: 047/5672111

E-mail: starosta@hrnciarskezaluzany.sk

B) NÁZOV ZÁKAZKY

Telekomunikačné služby

C) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodanie telekomunikačných služieb a dva mobilné telefóny s fotoaparátom na zabezpečenie komunikácie terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka s klientmi, inštitúciami a ostatnými zainteresovanými, na zabezpečenie foto dokumentácie z projektu s názvom: Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce – pokračovanie.

D) KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Najvýhodnejšia ponuka

E) PODMIENKY ÚČASTI

Cenová ponuka musí obsahovať kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky.

F) LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Lehota uplynie dňa 01.07.2014 o 12:00 hod.

Možnosť doručenia poštou na adresu uvedenú v bode a A) tejto výzvy alebo osobne na tú istú adresu.

G) SPÔSOB OZNAČENIA OBALU S PONUKOU

Adresa verejného obstarávateľa

Adresa uchádzača

Označenie „NEOTVÁRAŤ“ a „TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY“

H) ĎALŠIE INFORMÁCIE

Predpokladaný termín dodania tovaru: 01.07.2014 – 10.07.2014

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 1 400,- EUR

Lehota viazanosti : 30.11.2015

Podmienky financovania: Platby sa budú realizovať bezhotovostným prevodom po dodaní služieb na základe faktúry so splatnosťou 14 dní.

Spôsob vzniku záväzku : Zmluva

I) DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

19.06.2014

J) PODPIS OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VYKONANIE PRIESKUMU TRHU

Ing. Branislav Nociar

starosta obce    

    Výzva na predkladanie ponuky – mobilné telefóny

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci