VZN 02-2012 Organizácia miestneho referenda

VZN 02-2012 Organizácia miestneho referenda

Obec Hrnčiarske Zalužany podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. m/ a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 02/2012

obce Hrnčiarske Zalužany, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Prvá časť
Úvodné ustanovenia

§ 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje organizáciu miestneho referenda na území obce Hrnčiarske Zalužany.

Druhá časť
Podmienky a spôsob vyhlásenia miestneho referenda


§ 2
Oprávnenie a dôvody vyhlásenia miestneho referenda

1. Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je obecné zastupiteľstvo.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum ak ide o:

a/ zlúčenie obce s inou obcou,

b/ rozdelenie alebo zrušenie obce,

c/ zmenu názvu obce,

d/ odvolanie starostu podľa § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

e/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práce v znení neskorších predpisov a § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,

3. Miestne referendum o rozdelení obce môže byť vyhlásené len vtedy, ak nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celkom, najmenej 3 000 obyvateľov.

4. Obec nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec.

5. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu ak:

a/ o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov – § 2 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,

b/ hrubo alebo opakované zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy. O návrhu podľa tohto písmena rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

6. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu ak neprítomnosť, alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

7. Ak obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. e/, petícia musí byť písomná, musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petíciu overujú aspoň traja poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta. Starosta obce neoveruje petíciu podanú podľa odseku 5 písm. a/.

8. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

§ 3
Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda

1. Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda v prípade podľa § 2 ods. 2 písm. a/ až d/, odseku 5 písm. b/ a odseku 8 tohto nariadenia, obecné zastupiteľstvo ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda na základe podanej petície občanov pri splnení náležitostí podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci.

2. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí jej prvé zasadnutie.

§ 4
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum unesením o vyhlásení miestneho referenda.

2. Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:

a/ na základe ktorých skutočností sa miestne referendum vyhlasuje,

b/ deň prijatia uznesenia, alebo deň prijatia petície obyvateľov obce,

c/ deň konania a časové vymedzenie miestneho referenda,

d/ miesto konania miestneho referenda,

e/ zloženie komisie na hlasovanie a sčítanie hlasov a lehotu na jej prvé zasadnutie,

f/ otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie. Otázka
alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť formulované
tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť
navzájom podmienené.

3. V prípade, že predmet miestneho referenda je obsiahly a otázka predložená na miestne referendum vyžaduje bližšie vysvetlenie, uvedie sa to v prílohe otázky, príloha je súčasťou uznesenia o vyhlásení referenda.

4. Právo hlasovať v miestnom referende má oprávnený volič podľa § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

5. Obec najneskôr do 15 dní predo dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi, podľa § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, oznámenie o vyhlásení miestneho referenda.

6. V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:

a/ dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda
alebo doručenia petície,

b/ otázka alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,

c/ miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,

d/ poučenie a spôsob úpravy hlasovacieho lístka,

e/ podmienky vedenia kampane pred konaním miestneho referenda.

7. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda sa zverejní na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.

§ 5
Zoznamy na hlasovanie v miestnom referende

1. Zoznam oprávnených voličov na hlasovanie v referende vyhotoví obecný úrad zo stáleho zoznamu voličov. O zozname platia primerane ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

2. Obec odovzdá zoznam oprávnených voličov komisií pre miestne referendum najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

3. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

§ 6
Komisia pre miestne referendum

1. Komisia pre miestne referendum je utvorená z členov, ktorých do komisie deleguje obecné zastupiteľstvo a petičný výbor, ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície občanov. Obecné zastupiteľstvo a petičný výbor súčasne delegujú členov a náhradníkov s uvedením mena, priezviska adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti.

2. Členom komisie môže byť oprávnený volič podľa § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

3. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu znenia: “Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“

4. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.

5. Funkcia člena zaniká:

a/ dňom jeho odvolania obecným zastupiteľstvom,

b/ dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena petičným výborom, ktorý ho
delegoval,

c/ dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie člena komisie orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil,

d/ vzdaním sa funkcie člena komisie pre miestne referendum.

6. Na miesto člena komisie, ktorému zaniklo členstvo nastupuje náhradník, ktorého delegovalo obecné zastupiteľstvo alebo petičný výbor.

7. Ak sa počet členov komisie zníži pod ustanovený počet členov a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce.

8. Komisia musí mať najmenej 5 členov.

9. Prvé zasadnutie komisie zvolá starosta obce v lehote uvedenej v oznámení o vyhlásení referenda. V prípade, že starosta nie je prítomný alebo ho odmietne zvolať, zvolá ho zástupca starostu alebo obecným zastupiteľstvom poverený poslanec.

10. Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.

11. Komisia pre miestne referendum:

a/ zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasova-
cích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednej blízkosti,

b/ vykonáva sčítanie hlasov,

c/ vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá starostovi obce, ktorý ju odovzdá obecnému zastupiteľstvu na vyhlásenie výsledkov miestneho referenda,

d/ plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesenia obecného zastupiteľstva.

12. Zamestnancov pre organizačné a administratívne práce zabezpečí starosta obce. V prípade, že starosta odmietne zabezpečiť zamestnancov, zabezpečí ich zástupca starostu.

§ 7
Hlasovací lístok

1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:

a/ deň konania miestneho referenda,

b/ otázka alebo otázky, ak ich je viac, označia sa poradovými číslami, pri každej otázke
sa vyznačia dva rámčeky z ktorých je jeden nadpísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“.

2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky obce.

3. Obec zabezpečí tlač hlasovacích lístkov a ich  doručenie, v deň konania miestneho referenda, komisii pre miestne referendum, najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.

4. Oprávnený volič obdrží hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie.

§ 8
Hlasovanie

1. Oprávnený občan, podľa § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zapísaný do zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v miestnom referende, hlasuje v miestnosti pre referendum osobne, zastúpenie nie je prípustné.

2. Miestnosť na hlasovanie v miestnom referende je označená nápisom „Miestnosť na hlasovanie v miestnom referende, s označením čísla okrsku pre referendum, v miestnosti je umiestnený štátny znak a štátna vlajka Slovenskej republiky, erb obce a vlajka obce.

3. V miestnosti sa nachádza schránka na hlasovanie, prenosná schránka na hlasovanie a osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov, ktoré zaručujú tajnosť hlasovania.

4. Oprávnený občan, podľa § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“. Hlasovací lístok oprávnený občan vloží do schránky na hlasovanie tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy.

5. Hlasovanie je neplatné, ak bola zo strany oprávneného občana vložená do schránky na hlasovanie písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa § 7 tohto nariadenia.

6. Hlasovací lístok je neplatný ak:

a/ je pretrhnutý na dve a viac častí,

b/ je vyplnený iným ako ustanoveným spôsobom,

c/ je inak upravený, alebo je neupravený vôbec.

7. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje komisia pre miestne referendum hlasovaním.

§ 9
Sčítanie hlasov komisie pre miestne referendum

1. Po skončení hlasovania a otvorení schránky na hlasovanie komisia vylúči prípady neplatného hlasovania /§ 8 ods. 4/ a zistí:

a/ celkový počet hlasovacích lístkov,

b/ počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,

c/ počet platných hlasovacích lístkov,

d/ počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“, ku každej jednotlivej otázke.

2. Pre postup pri sčítaní hlasov komisiou pre miestne referendum platia primerané ustanovenia zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3. Komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíše predseda a podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.

4. V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:

a/ čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

b/ počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie,

c/ počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,

d/ počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

e/ počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,

f/ počet hlasov „áno“, počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.

5. Zápisnicu o výsledku hlasovania komisia pre miestne referendum doručí starostovi obce resp. povereným poslancom obecného zastupiteľstva bez meškania.

6. Komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky a zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

§ 10
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda

1. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov podľa § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a webovej stráne obce.

3. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje:

a/ deň konania referenda,

b/ celkový počet oprávnených občanov, zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom referende,

c/ celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

d/ celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali “áno“
a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedanie „nie“,

e/ konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.

Tretia časť
Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda


§ 11
Obstaranie pomocných prostriedkov

1. Pomocné prostriedky, najmä miestnosť na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania pre komisiu zabezpečí obecný úrad.

2. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.

Štvrtá časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

1. Pre oblasti súvisiace s organizáciou miestneho referenda neupravené týmto nariadením platia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov najmä § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 333/2004 o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.

2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo platne prijaté Obecným zastupiteľstvom v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 23.11.2012 pod č. 06/2012 a nadobúda účinnosť dňom ………………..

………………………………….

Ing. Branislav Nociar

starosta obce

Návrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce dňa : 8.11.2012.

 Pripomienky od občanov: neboli doručené žiadne pripomienky.

  1. VZN číslo 02/2012, ktorým sa ustanovujú podmienky o organizácii miestneho referenda schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 23.11.2012, uznesením číslo 06/2012.

  2. VZN číslo 02/2012 bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.

  3. VZN číslo 02/2012 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013

  4. VZN číslo 02/2012 je prístupné na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch v kancelárii pre prijímanie stránok a zverejnené na webovej stránke obce.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci