Zámer odpredaja nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – zverejnenie

Zámer odpredaja nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – zverejnenie

Z á m e r

odpredaja nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :

- chátrajúca budova vo vlastníctve obce, ňou nevyužiteľná, s nízkou zostatkovou hodnotou, do ktorej by obec musela investovať značné finančné prostriedky na opravu strechy.

Obec Hrnčiarske Zalužany zverejňuje zámer odpredaja nasledovného majetku obce – nehnuteľnosti v k.ú. Hrnčiarske Zalužany :

  • rodinný dom, súpisné číslo č.110 na parcele C-KN č.543, novovytvorená parcela p.č. 543/1 o výmere 64 m2.

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 10.6.2015

Ing. Branislav Nociar

starosta obce

Zámer predať nehnuteľnosť- osobitný zreteľ

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci