Zružená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany: Pozvánka na valné zhromaždenie

Zružená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany: Pozvánka na valné zhromaždenie

Výbor Združenej Lesnej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Hrnčiarske  Zalužany Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov  spoločnosti ,ktoré sa uskutoční dňa  7 apríla 2018 o 13.00 hod. v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych  Zalužanoch.

Program Valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie, informácia o účasti
 2. Schválenie navrhnutého programu
 3. Voľba pracovných komisií a overovateľov zápisnice
 4. Správa o hospodárení za rok 2017
 5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2017
 6. Správa dozornej rady
 7. Návrh rozdelenia zisku z hospodárenia v roku 2017
 8. Plán hlavných úloh na rok 2018
 9. Finančný plán na rok 2018
 10. Diskusia
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie – schválenie uznesenia
 13. Záver

Váš vlastnícky podiel predstavuje: výmera celkom……………….. ,počet hlasovacích práv : ………………… Pre zlepšenie komunikácie medzi výborom a podielnikom ako aj  kvôli aktualizácii  zoznamu členov, Vás týmto žiadame o bezodkladné nahlasovanie zmeny majetkových pomerov a zmeny adresy a to písomne na poštovú adresu alebo prostredníctvom e – mailu na  baksa@atlas.sk, prípadne osobne u tajomníka spoločnosti pána Bolhu .  Bližšie  informácie Vám budú poskytnuté na telefónnych číslach  0911367126 , 0905469723 .V prípade Vašej neúčasti je možné poveriť zastupovaním iného člena našej spoločnosti na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenie je súčasť pozvánky.   Ján Bakša – predseda spoločnosti

Splnomocnenie Podpísaný/á…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Meno a priezvisko, č. OP, adresa Splnomocňujem……………………………………………………………………………………………………………………………………… Meno a priezvisko ,č .OP , adresa V……………………………………………………., dňa…………………………………………                   ……………………………………. Podpis splnomocniteľa Splnomocnenie prijímam                                                                                                           ……………………………………. Podpis splnomocnenca

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci