Zmluva o dielo 4/2019 – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ Hrnčiarske Zalužany

Zmluva o dielo 4/2019 – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ Hrnčiarske Zalužany

Číslo zmluvy: 2019/12-02; ZoD 4/2019

Zmluvná strana: STAVMONT SK, s.r.o

Nazov zmluvy: Zmluva o dielo: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ Hrnčiarske Zalužany

Predmet: Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Zvýšenie ener-getickej účinnosti budovy OÚ v obci Hrnčiarske Zalužany“ , v rozsahu podľa pro-jektovej dokumentácie .a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k ús-pešnému priebehu kolaudačného konania stavby.

Cena vrátane DPH: 204.682,20€

Dátum účinnosti zmluvy: 19.12.2019

Dátum ukončenia zmluvy:

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci