Úradné oznamy

Informácia o zadaní zákazky – projektová dokumentácia na kultúrny dom – zverejnenie

                    ZVEREJNENIE ZADANIA ZÁKAZIEK  NA  OBSTARANIE TOVAROV (PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA) v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov   P.č. Predmet zákazky Predpokladaná hodnota zákazky PHZ v € Termín zadania zákazky 1 Komplexné architektonické a projekčné služby pri projektovaní stavby: a) „Rekonštrukcia a modernizácia […]

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky – zverejnenie

ZVEREJNENIE ZADANIA ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV (PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA) v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov P.č. Predmet zákazky Predpokladaná hodnota zákazky PHZ v € Termín zadania zákazky 1 Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany 2530 18.11.15 Informácia o zadaní zákazky – Kamerový systém […]

čítaj viac

Zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa – schválený

Z á m e r odpredaja  nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa nevyužitý pozemok vo vlastníctve obce, v cudzom katastri, finančný výnos z predaja. Obec Hrnčiarske Zalužany zverejňuje zámer odpredaja nasledovného majetku obce – […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.11.2015, o 18:00 hod.

 P o z v á n k a                                                                                               […]

čítaj viac

Zámer predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Z á m e r    odpredaja  nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa nevyužitý pozemok vo vlastníctve obce, v cudzom katastri, finančný výnos z predaja. Obec Hrnčiarske Zalužany zverejňuje zámer odpredaja nasledovného majetku obce […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 25.9.2015 – zverejnenie

Zapisnica_4_2015(5_ 2014_2018)_25 9 2015;  Zámer PHSR;  Dodatok č.2 k Zásadám používania súkromného motorového vozidla;   Rozpočtové opatrenie č .4 2015;

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 25.9.2015, o 18:00 hod.

 P o z v á n k a                                                                                                […]

čítaj viac

Stavebné povolenie Keller, Markotánová – zverejnenie

Obec Hrnčiarske Zalužany Obecný úrad č.90 980 12  Hrnčiarske Zalužany __________________________________________________________________________ Sp. zn. 460/2015/139-Ku                                                  Hrnčiarske Zalužany, 31.08.2015 Obec Hrnčiarske Zalužany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – verejná vyhláška

Obec Hrnčiarske Zalužany Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany Hlavná 90 980 12  Hrnčiarske Zalužany _____________________________________________________________________________________ Sp. zn.             460/2015/139-Ku                                                               Hrnčiarske Zalužany, 29.07.2015 .                                                                   […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva HZ, konaného dňa 26.6.2015 – zverejnenie

Zápisnica_3_2015(4_2014_2018)_ 26.6.2015

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci