Úradné oznamy

Zverejnenie návrhu VZN 01/2013 o chove a držaní psov.

Návrh VZN – chov a držanie psov 01-2013

čítaj viac

Z á m e r odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

Zá m e r odpredaja – pozemkov – majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :  Obec Hrnčiarske Zalužany po prerokovaní na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 23.9.2011 – Uznesenie č. 5/2011, B/6, zverejňuje […]

čítaj viac

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie XAV s.r.o.-Bioplynka 1;  Stavebné povolenie XAV s.r.o.-Bioplynka 2;  Stavebné povolenie XAV s.r.o.-Bioplynka 3

čítaj viac

Rozhodnutie o výrube drevín

Výrub drevín – Rozhodnutie

čítaj viac

Výrub drevín – upovedomenie o začatí konania

Výrub drevín – Upovedomenie o začatí konania

čítaj viac

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania XAV s.r.o.BPS 1- stavebné; Oznámenie o začatí stavebného konania XAV s.r.o.BPS2- stavebné; Oznámenie o začatí stavebného konania XAV s.r.o.BPS 3- stavebné;

čítaj viac

Územné rozhodnutie

 Rozh. o umiestnení stavby BPS 1;  Rozh. o umiestnení stavby BPS 2; Rozh. o umiestnení stavby BPS 3;

čítaj viac

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania XAV s.r.o.-Bioplynová stanica 1;   Oznámenie o začatí územného konania XAV s.r.o.-Bioplynová stanica 2;  Oznámenie o začatí územného konania XAV s.r.o.-Bioplynová stanica 3;

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci