Úradné oznamy

Zverejnenie návrhu VZN č. 03/2014 o o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2015.

Návrh VZN k miestnym daniam pre rok 2015

čítaj viac

Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2015

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155 m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na dodávku tovaru  – zemného plynu , podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príloha:Výzva na predloženie ponuky zemný plyn 2015 Zverejnenie […]

čítaj viac

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín – oznámenie o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 24.10.2014

Zápisnica 5-2014 (25-2010-2014) 24.10.2014

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch bude 24.10.2014

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 24.10.2014, o17.30hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 4. Schválenie programu zasadnutia OZ. […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch zo dňa 10.10.2014

Zápisnica 4-2014 (24-2010-2014), 10.10.2014

čítaj viac

Zverejnenie ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch, na svojom zasadnutí konanom dňa 10.10.2014,  v  súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obci a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany (č.01/2012),  schválilo (uznesenie 04/2014, bod B/8) vypísanie verejnej obchodnej súťaže formou ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce, na parcelách 996/2, 998/3, 999/2, […]

čítaj viac

Zverejnenie schváleného všeobecne záväzného nariadenia č.: 02/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

VZN č. 02-2014 o vyhradení plochy na vylepovanie plagátov – schválené

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 10.10.2014, o 16.45 hod.

Pozvánka na zasadnutie OZ 10.10.2014

čítaj viac

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Hrnčiarskych Zalužanoch a pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu;     Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov;

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci