Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.10. 2021 (v piatok), o 16.30 hodine.

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.10.2021 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  na deň 29.10.2021 /piatok/, o 16:30. hod. Miesto zasadnutia: vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso). Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch […]

čítaj viac

Zverejnenie: N á v r h Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

Návrh VZN o určení spádovej MŠ v zriaď. pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

čítaj viac

Zverejnenie zámeru obce Hrnčiarske Zalužany – predaja pozemku z majetku obce

Obec  Hrnčiarske Zalužany  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, týmto: na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  č. 3/2021 zo dňa 23.7.2021, bod B/5  zverejňuje : Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z majetku obce : podľa § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o […]

čítaj viac

Jesenný zber elektroodpadu sa v našej obci uskutoční dňa 12.10.2021 (utorok), od 7.00 hod.

Vážení občania, obec organizuje  dňa  12.10.2021 (v utorok) zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……).                                                                                    V prípade, […]

čítaj viac

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o výrube stromov

Rozhodnutie – výrub stromov – Bohuslavová Kamila

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci