Úradné oznamy

Oznámenie o začatí územného konania obec Hrnč.Zalužany splašková kanalizácia, ul. Družstevná

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.9.2017, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 29.9.2017.       Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 29.9.2017 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: Otvorenie zasadnutia. Zistenie […]

čítaj viac

Návrh Dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany

Návrh dodatku č.1 k VZN č.1-2016 o odpadoch

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromu obec H.Zalužany – orech pri kostole

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov           Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny pre obec Hrnčiarske Zalužany, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.6.2017 – zverejnenie

Zapisnica_3_2017(15_2014_2018)_ 30_6_2017

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 30.6.2017, o 18.00 hodine

Hrnčiarske Zalužany 22.6.2017 Pozvánka na OZ 30.6.2017 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),  na deň 30.6.2017 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: 1. […]

čítaj viac

Obchodná verejná súťaž na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – vyhlásenie

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže   Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a  Zásad č.01/2012 hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany,  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  na predaj prebytočného  nehnuteľného majetku obce,  nachádzajúceho sa v k.ú. H.Zalužany, p.č. CKN 136 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 79 m2, v minimálnej […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa 28.4.2017 – zverejnenie

Zapisnica_2_2017(14_2014_2018)_28_4_2017

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 28.4.2017, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 28.4.2017 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),  na deň 28.4.2017 /piatok/, o 18:00 hod.                         Zasadnutie […]

čítaj viac

Rozhodnutie o potvrdení rozhodnutia stavebného úradu o stavebnom povolení

Rozhodnutie o potvrdení rozhodnutia o stavebnom povolení

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci