Úradné oznamy

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí OZ konanom dňa 1.12.2017

Rozpočet_2018 schválený;    Poplatky 2018 – schválené;   VZN_ dane 2018 H Zaluzany – schválené

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov: -návrh rozpočtu 2018; VZN dane 2018; poplatky 2018

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa bude konať dňa  1.12.2017, budú schvaľované dokumenty, ktoré sú v prílohe. Návrh rozpočtu na r. 2018; VZN_ dane návrh 2018 H Zaluzany; Poplatky 2018 – návrh

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2017- zverejnenie

Zapisnica_4_2017(16_2014_2018)_ 29_09_2017

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná“ – oznámenie o začatí konania

Oznamenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania kanalizáciu ul. Družstevná_stavebné povolenie03

čítaj viac

Verejná vyhláška ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE – rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná

Obec Hrnč. Zalužany-splašková kanalizácia Družstevná ul_ územné rozhodnutie

čítaj viac

Dodatok č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany

Dodatok č.1 k VZN č.1-2016 o odpadoch – schválený

čítaj viac

Oznámenie o začatí územného konania obec Hrnč.Zalužany splašková kanalizácia, ul. Družstevná

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.9.2017, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 29.9.2017.       Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 29.9.2017 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: Otvorenie zasadnutia. Zistenie […]

čítaj viac

Návrh Dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany

Návrh dodatku č.1 k VZN č.1-2016 o odpadoch

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromu obec H.Zalužany – orech pri kostole

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov           Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny pre obec Hrnčiarske Zalužany, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci